/
میزان تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1397 (تا پایان بهمن)
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی

محصولات شرکت مس

تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

محصولات 1398/09/18 1398/09/17 1398/09/11 1398/09/10 1398/09/04 1398/09/03 1398/08/27
هر کیلو کاتد(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
کاتد میانگین(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
هر کیلو مفتول(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
مفتول میانگین(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) 0 644193 0 639586 0 629419 0
میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم) 0 644193 0 639586 0 629419 0

اعلانات